Dán JSON SYNC vào vùng văn bản bên dưới.
Nếu sử dụng tính năng tính năng, có tính phí trong hiệu trong này, hiệu rằng